Içeri gir Agza bol
Dostluk.Ru - dostlaryň bn bile bol
sayaly.com

Forum

(6551 / 44678)

Pikirler
(2082 / +159)

Agzalar
(2691 / +9)


Albomlar

(4 / 26)


Bloglar

(151)


Saýtda

17 / 32


Aktiwler


Saýt dükany
7 (+1)

Dolandyryjylar
» VIP Mowzuklar
- KAKA hakda goshgy
- HIÇDEN GIÇ ÝAGŞY! :)
- UEFA Chempionlar liga oynunyn prognozly yarshy (6-nji tur) !!!
- Annagylyjowa G
- Setirler..
Soňky paýlaşylan suratlar
Mowzuklar | Düzgünnama

Pygamberimizi s.a.w nähili gowy görmeli


Bir rowaýatda bir adam uzak ülkelere gidip yslam dinini wagz edýär ekeni. Onsaň ol öz ýanyndan özüni Pygamberimiziň s.a.w sahabalaryna meňzeder ekeni,sebäbi sahabalar hem wagtynda Allahyň dinini ýaýradypdylar. Ol hem özüni şol sahabalar ýaly Allahyň pygamberine,diýnine berilen adam hasaplap özüni şo dowamy…
Edebiýat | Rowaýatlar
Anyk (Bu gün, 12:23) okaldy (1) halandy (0)

Nurana


Oz gownume ozum degdim agladym, Hic kimin gownune degmandim beyle, Yuregime pis-peslere aldatdym, Yerden galdyranok kalp bashyn beyge. Ula uly diydim, kica-de kici, Sholar deni sylamadym ozumi, Cyna menzesh yalan gozunin ici, Her bakyshy kesip gecdi yuzumi. Ol kesilen yodalaryn hersinden, dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
gugajan (Bu gün, 09:04) okaldy (5) halandy (0)

Gynanÿan men gôz ÿaśyna dost- ÿaryñ.


Juma Orazow / Dûÿśden soñky oÿlanma. Bu nàmàniñ alamaty, janlarym, Bir gije dûÿśûmde ôlàÿÿàmiśim. Ôzi-de ÿazam dàl, ÿa-da gûÿzem dàl, Edil ôrkûjinde añzakly gyśyñ. Gôrsene, bu bolÿan tàsin wakany- Śeÿle bir kôp adam gallap dur daśym, Munça màrekàni, Munça adamy. Gôrmàndim, dogrusy, sagka-da baśy dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 11:53) okaldy (14) halandy (1)

Kejebäñ bir oba "İş" bolup barýar.


GİJE... Geçdigiçe aramyzda menziller, Seni söýen günlem düýş bolup barýar. çylşyrymly, añsatlaşan derdimden, Gam-gussalar maña noş bolup barýar. Aýly agşamlaryñ astynda gizläp, On gezek gülerdim, bäş gezek sözläp, Eliñdäki altyn sagada gözläp, Bagtly ýylgyrardyñ: "Giç bolup barýar...". Duşuşykda dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 10:32) okaldy (11) halandy (1)

Adalat gûlûniñ çogunda gôzûm.


Itslmaz Akmyradow / Gôzûm. Halypam sen menden bolgun habardar, Adalat gûlûniñ çogunda gôzûm. Yśk mûlkûnde ykrar edilen serdar, Nepesiñ gôteren tugynda gôzûm. Kàte-kàte kôsense-de janlary, Ÿûreginden ôner aÿydÿanlary. Kim barlydan gôzlàr śadyÿanlygy, Garyp Keminàniñ kôhûnde gôzûm. Aÿdymlaryn baś p dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 08:11) okaldy (6) halandy (1)

Ellerine daş tutduryp bilipdir.


М.Ю.Лермонтов / Geda. Keramatly ÿerde derwezàn yklap, Elin serýär, haýyr-sadaka diláp. Çalajan, mejalsyz bir saÿyl bende, Açlyk, teśnelikden çekip dur gúzap. Bir dôwúm nan, onuň barja dilegi, Nazaryna çekýân jebri siñipdir. Kimdir biri bolsa onuñ serilgi, Ellerine daş tutduryp bilipdir. Ajy dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Elif (Bu gün, 10:16) okaldy (7) halandy (1)

Nygmaty şükür bilen baglap goýmasaň, azmak bilen bolarsyň


Soňy gowulyga ýazýan kösençlikler . Doktor Samuil Jonson: “Her bir hadysanyň gowy tarapyny görüp bilmek bir gûnde müň dollar gazanmakdan haýyrlydyr” diýýär. Ýüz berýän her bir wakanyň hökman bir gowy tarapy bolaýmaly. Bu wakalar ýa bir zady ýadymyza salýar, ýa- da bize toba edip, dogry ýola ugrukma dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Elif (Bu gün, 09:17) okaldy (8) halandy (0)

Men SAÑA BEREÝIN HAKYKY BAGTY!


Bir güni diýerin men şu sözleri - söýdürse bir Gözel Maňa Özüni. KÖŇÜL BER. Men Saňa ýönekeý sözler sözlemen, Ýalan sözlerdenem sözüm bezemen. Men Seni söýýärin, söýýärin Dilber, Sen Söýgüme ynan Maňa köňül ber. Men Saňa bereýin hakyky Bagty, Ol Bagt saçjakdyr saňa baky ýagty. Yşkyň alow bol dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Дурдыева (Bu gün, 09:45) okaldy (11) halandy (0)

AÝRALYK ÜÇIN BAGYŞLA!


AÝRALYK ÜÇIN BAGYŞLA! «Ýalňyz goýmagyn!» diýýärdiň, Gaýdanym üçin bagyşla! Başga birini söýýänsiň Öýdenim üçin bagyşla! Azaşdyrdy ýüregmizi Dilleň jeňňel deý gürlügi. Jana ýakmajak gürrüňi Aýdanym üçin bagyşla! Özüm ajaldan öňürdip, Dünýämi terse öwürdim. Ara düşen bir ömürlik Aýralyk üçin bagyş dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Pegas (Bu gün, 06:41) okaldy (9) halandy (1)

Haýwanat dünýäsindäki täsinlikler (5)


Piller segsen ýaşdan ýüz ýaşa çenli ýaşaýarlar.Olar ýedi ýaşyna ýetende guzlaýar.Ýabany piller has hem köp ýaşaýarlar. * * * Ýolbarslar duşmançylygy üçin ynsana hüjüm etmeýärler.Olar aç bolanlarynda iýmit üçin ynsana topulýarlar.Eger ýolbars dok bolsa, ýanyndan geçseň hem topulmaýar. * * * Bars iň dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Allaş (Bu gün, 00:39) okaldy (17) halandy (1)

...ýa$amak


Aklyma syganok dünýäñ i$leri, Añsadymy sygdyrman gülüp ýa$amak? Ýeri gelen sözem aýtman ýerinde Añsadyna bakyp dymyp ýa$amak. Bagty da$ ýaranda päli ýamanyñ, Ýag$y päliñ bilen ýanyp ýa$amak? Añsatmy,añsatmy aýdyñ ahyry Artykmaç ýeriñde sygyp ýa$amak? Agzyñdan a$yñy kakanda açgöz Görmedikdeý gözüñi dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Ayjagaz (Bu gün, 06:56) okaldy (13) halandy (2)

Setirler..


Soňky pula däl, artykmaç pula keýp edilýär ***** Men pula: "Sen häzir hem bir bölek kagyz sen diýdim". Pul ýylgyrdy-da: "Elbetde bir bölek kagyzdyryn, emma häzire çenli durmuşymda musur bedre görmedim" diýdi. ***** Kynçylyklaryň köpeldigi saýyn, dostlaryň azalýar ***** Garybyň üstünden gülme. dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Dark_Wolf (Bu gün, 10:01) okaldy (29) halandy (1)

Ömrùm ýetip barýar giçki gùýzùne


Gosga aśyk gyz Gosgularma asyk bolan nazenin, Men bolsa bir senin ozune mayyl. Bir tarapym Asman,bir yanym Zemin, Śu iki arada sayyl men sayyl. Dunyani yagtyldyp yuzundaki nur, Gursagyma ucgun oklap yakyp dur. Seni gormek ucin dogup-yasyp dur Gundizler Gunesim,gijeler Ayym. Cynyn bilen ovyan meni dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Дурдыева (Düýn, 21:31) okaldy (9) halandy (0)

Küýsemek - oňa meňzeýän her bir goşgyny, sazy bagryňa basasyň gelmek


Sen ýitirdiň! Sebäbi men seniň üçin aglaýarkam sen, başganyň ýylgyryşlaryny synlaýardyň. Men hemme gaýgylarymy ýalançy bir ýylgyrşa gizledim. Seniñ bagtyňy isleýärin diýdi we aldy, käşkä islemesedi, indi men bagtsyz.. Kalbyňdan aýyransoň, iki agyz süýji söze, iki damja gözýaşa asla aldanma!!! Ug dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Respect! (Düýn, 21:44) okaldy (16) halandy (1)

Tekjämde ýatan manysyzja bir kitap Her harpy bir many berip başlady


Men Seni söýmedim, gözlerim söýdi Sen gitseň maňa nä, o gözler aglar Seni men söýmedim, ýüregim söýdi Gideň-de maňa nä, o ýürek aglar Seni men söýmedim, söýdi bu göwün Sen gitseň ýaraly bu göwün aglar Seni men söýmedim, gujagym söýdi Ýap boýda öwrenen ysyňdan doýup Ýaňagňa mähirli posalar goýup Git dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Respect! (Düýn, 20:27) okaldy (10) halandy (0)

komek gerek


Aranyzda Xampp dushinyan bar bolsa şahsyma ýazaýyñ.birzat sorajakdym.gayrat edin srocny. dowamy…
Internet we Programmirleme | Programmirleme dilleri
WebMaster (Bu gün, 07:37) okaldy (14) halandy (0)

Degişme äheñe salynan bir hal


ADAM ÝETENOKMYŞYNDA sösäm! ärim monda gitdi. Adam ýetenokmyşynda... Salyp bilemok öküzim Galdy ýatagyñ daşynda E waý, nä adam ýetmese Gidäýýärmi bigünäler Hawala uçýotda dursañ Mydama alyp gitýäler Ýatyrdyla serýal görip Ne içipdi, ne goh etdi Mentler oknamyzdan girip Aldylarda ötägitdi awtor: s dowamy…
Gürrüňdeşlik | Degişmeler älemi
SoSaM (Bu gün, 00:46) okaldy (34) halandy (1)

Egerde Seni Unutsam


Egerde seni unutsam Saýasy ýiter depâmiñ Ýagyş gar ýagar bulutsuz Teşne dodok deý kepârin Egerde seni unutsam Egerde seni unutsam Görmen gûni gömmezinde Derrew sykylar duluklam Ýylgyraryn ,gûlmerin men Egerde seni unutsam Egerde seni unutsam Ýaz ömrûm döner gyşa Solup gardan ak bolaryn Meni hiç dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
feride (Düýn, 18:07) okaldy (7) halandy (0)

"ARTYKMAÇLAR TYPYP GIDÝÄR YKBALDAN..."


[b]Indi biz bu ýola haçan geleris? Gelmeli, çyn bolsa Ýeriň şardygy. Seni-hä bilemok, men ge:rin hökman, Köneje duýgulaň şine ýardygy. Artykmaçlar typyp gidýär ykbaldan, Biri-birimize artyk däl-ä biz! Maksadymyz birkä, göwnümiz birkä, Haýran galýan, ters geldikä nämämiz?! Saňa duşan günüm bilen ýa dowamy…
Edebiýat | Goşgular dunyasi
Pegas (Düýn, 18:55) okaldy (20) halandy (1)

Annagylyjowa G


Ýaşlygymda arzuw eden günlerim, Geçip gitdi hyýal bolup deñimden. Kyrk ýaşy sermeläp ýorsede ýaşym, Arzuwlar çykanok serhoş serimden. Ýüregimde besläp talyp bolmagy , Arzuwlarym bardy beýikden beýik. Bolmasada durmuşymyñ kem ýeri, Köýen arzuwlarym tutanok seýik. Geçdi ýaşlyk ýyllam dalaşgärlikde dowamy…
Gürrüňdeşlik | Erkin mowzuklar
Respect! (Düýn, 21:48) okaldy (22) halandy (2)

Forum Map
Erkin mowzuklar (1)
Erkin mowzuklar (2)
Erkin mowzuklar (3)
Erkin mowzuklar (4)
Erkin mowzuklar (5)
Erkin mowzuklar (6)
Erkin mowzuklar (7)
Erkin mowzuklar (8)
Erkin mowzuklar (9)
Erkin mowzuklar (10)
Erkin mowzuklar (11)
Erkin mowzuklar (12)
Erkin mowzuklar (13)
Degişmeler älemi (1)
Degişmeler älemi (2)
Tanyşlyk
Gutlaglar
Agzalar bilen sohbetdeslik (1)
Agzalar bilen sohbetdeslik (2)
Dunya tazelikleri
Saýt hakynda
Saýt täzelikleri
Ýerli täzelikler
Kitaphana
Goşgular dunyasi (1)
Goşgular dunyasi (2)
Goşgular dunyasi (3)
Goşgular dunyasi (4)
Goşgular dunyasi (5)
Goşgular dunyasi (6)
Goşgular dunyasi (7)
Goşgular dunyasi (8)
Goşgular dunyasi (9)
Goşgular dunyasi (10)
Goşgular dunyasi (11)
Goşgular dunyasi (12)
Goşgular dunyasi (13)
Goşgular dunyasi (14)
Goşgular dunyasi (15)
Goşgular dunyasi (16)
Sport älemi (1)
Sport älemi (2)
Saglyk (1)
Saglyk (2)
Aşhana syrlary
Biznes we telekeçilik
Türkmen kinosy
Dünya kinosy
Türkmen aydym sungaty
Dunya aydym sungaty
Skriptler
Programmirleme dilleri
Saýt doretmekde komek
Internetde pul işle
Pully hyzmat we teklipler
Söwda-Satyk
Kompýuter(Hardware)
Kompýuter(software)
Taze tehnologiyalar
Awto älem
Talyp we mugallymlar
Daşary ýurt dilleri
Takyk we tebigy ylymlar
Umumy sapaklar
Ussahana
Telefon görnüşleri
Mobil operatorlar
Söýgi Dünyasi (1)
Söýgi Dünyasi (2)
Hekaýalar (1)
Hekaýalar (2)
Hekaýalar (3)
Gyzykly wakalar (1)
Gyzykly wakalar (2)
Şahyrlar biografiýasy
Kömek gerek
Rowaýatlar (1)
Rowaýatlar (2)
Syýahat
Moda ( Gelin gyzlar ucin)
Moda (Erkekler ucin )
Durmyşda bolan wakalar
Mistiki hekaýalar
Oýlanmalar ummany
Dünýä taryhy
Türkmenistanyň taryhy

Library Map
tesst

wWw.Yurekdesh.Ru 2017-2018 ýyl
Türkmenistandaky ýeke-täk forum saýt
© Mod by Aly Ilamanow
Admin Akapella
Statok.net

Flag CounterGlobal Chatbodr_top
GEGTOP.RU - Топ рейтинг WAP сайтов!Statok.netByStat.RuUZSAYT.RUToplark.Cf Топ, Рейтинг Wap Сайтовoops-top.ruoops-top.ru

Monstop.ru